ประกาศ หยุดเรียน

ประกาศ หยุดเรียน

ด้วยคณะครู-บุคลากร มีภาระกิจ เข้ารับนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอก รอบที่ 4 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด