ด้วยคณะครู-บุคลากร มีภาระกิจ เข้ารับนิเทศการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอก รอบที่ 4
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ในวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562
ดังนั้น จึงขอประกาศหยุดทำการเรียน-การสอนในวันดังกล่าว เป็นเวลา 1 วัน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ หยุดเรียน