ขอเชิญศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าทุกรุ่น เข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสาทวิชา

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำ ๒๕๖๒