วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ ได้จัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 09.00 เป็นต้นไป ตามตารางที่แจ้งมาพร้อมนี้ ให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

  1. การแต่งกาย แต่งกายให้ถูกระเบียบตามเพศสภาพของตนเอง ถ้าไม่ถูกต้องตามระเบียบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด
  2. อุปกรณ์เข้าห้องสอบ เช่น บัตรนักศึกษา ปากกาน้ำเงิน ปากกาแดง ไม้บรรทัด (หรืออุปกรณ์อื่นตามเฉพาะสาขาวิชา)
  3. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบได้หน้าห้องสอบ ถ้านักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ให้ติดต่อที่งานการเงินทันที
การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562