ก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจ (2526)

ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ (16 พฤษภาคม 2526) โดยมีนายตระกูล  ดอกบัว เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และอาจารย์…

Read more

ปรับหลักสูตร (2530)

ได้ทำการเปลี่ยนใช้หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ…

Read more

เปลี่ยนชื่อโรงเรียน (2532)

ได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์

Read more

ย้ายโรงเรียน (2542)

โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์ ได้ทำการย้ายโรงเรียนมายังสถานที่ปัจจุบัน หลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกา…

Read more

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา (2543)

โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกช…

Read more

ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน (2554)

ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์”

Read more

ทำความร่วมมือกับประเทศเยอรมัน (2556)

ได้ทำการเพิ่มเติมชื่อจาก “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย-เยอรมัน)”

Read more

เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ (2560)

ปี พ.ศ. 2560 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย-…

Read more