ก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจ (2526)

ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ (16 พฤษภาคม 2526) โดยมีนายตระกูล  ดอกบัว เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และอาจารย์ใหญ่ สถานที่ก่อตั้งโรงเรีย…

Read more

ปรับหลักสูตร (2530)

ได้ทำการเปลี่ยนใช้หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Read more

เปลี่ยนชื่อโรงเรียน (2532)

ได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์

Read more

ย้ายโรงเรียน (2542)

โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์ ได้ทำการย้ายโรงเรียนมายังสถานที่ปัจจ…

Read more

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา (2543)

โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับ ปวช. [ กลุ่มวิชาการบัญชี ]  [ กลุ่มวิชาค…

Read more

ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน (2554)

ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิช…

Read more

ทำความร่วมมือกับประเทศเยอรมัน (2556)

ได้ทำการเพิ่มเติมชื่อจาก “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสิ…

Read more

เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ (2560)

ปี พ.ศ. 2560 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย-เยอรมัน)” เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬ…

Read more