กรณ์พงศ์ ดอกบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์


สรณ์นนท์  แจ่มใส
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


เสาวณีย์ จันทร์เพ็ญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา


ศรัญญา ปิ่นวิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


สมชาย ชัยสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ