ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2562

ประเภท
ทั้งหมด (คน)
มีใบประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/
ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
5
5
ครูที่ได้รับการบรรจุ
18
18
เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา
2
-
บุคลากรอื่นๆ
(นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ)
3
-
รวมครู
18
18
รวมทั้งสิ้น
28
18