สรุปยอดนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รวมแต่ละระดับชั้น
114
107
119
340
ลำดับ
สาขาวิชา
ปวช
รวม
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
1
การบัญชี
1
8
13
22
2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
8
13
23
3
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
92
74
74
240
4
การโรงแรม
9
0
0
9
5
ช่างยนต์
5
17
14
36
6
ช่างไฟฟ้า
5
0
0
5
7
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
0
0
5
5

ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวมแต่ละระดับชั้น
107
142
249
ลำดับ
สาขาวิชา
ปวส
รวม
ปวส.1
ปวส.2
1
การบัญชี
31
35
66
2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16
42
54
3
ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
41
54
95
4
การโรงแรม
0
0
0
5
การท่องเที่ยว
4
0
4
6
ช่างยนต์
0
0
0
7
ช่างไฟฟ้า
15
15
30
8
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
0
0
0