ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2561

ประเภทงบประมาณ
จำนวน(บาท)
งบบุคลากร
1,488,389.20
งบดำเนินงาน
2,103,290.30
งบลงทุน
259,067.00
งบเงินอุดหนุน
4,370,805.80
งบรายจ่ายอื่น
999.15
รวมทั้งสิ้น
8,222,551.45