ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2562

รายการ
จำนวน
อาคารเรียน
1 หลัง
อาคารปฏิบัติการ
0 หลัง
อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด
1 หลัง
อาคารอเนกประสงค์
1 หลัง
อาคารอื่น ๆ
2 หลัง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
38 ห้อง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
32 ห้อง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
38 ห้อง