ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนแยกตามประเภทวิชา
ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขาวิชา)
ระดับ ปวส.(สาขาวิชา)
รวม(สาขาวิชา)
อุตสาหากรรม
2
2
4
พาณิชยกรรม
3
3
6
ศิลปกรรม
0
0
0
คหกรรม
0
0
0
เกษตรกรรม
0
0
0
ประมง
0
0
0
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
2
3
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
0
0
0
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
6
7
13