เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมประเมินผล  ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอำนาจการบริหารงานภายในสถานศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  ดังนี้

1.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  ประกอบด้วย

 1. งานบริหารงานทั่วไป
 2. งานบุคลากร
 3. งานการเงิน
 4. งานการบัญชี
 5. งานพัสดุ
 6. งานอาคารสถานที่
 7. งานทะเบียน
 8. งานเงินอุดหนุน
 9. งานยานพาหนะ
 10. งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2. ฝ่ายแผนและความร่วมมือ ประกอบด้วย

 1. งานวางแผนและงบประมาณ
 2. งานความร่วมมือ
 3. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 4. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 5. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 6. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ             

3. ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา ประกอบด้วย

 1. งานกิจกรรมนักศึกษา
 2. งานองค์กรวิชาชีพแห่งประเทศไทย
 3. งานระเบียบวินัย
 4. งานสวัสดิการนักศึกษา
 5. งานครูที่ปรึกษา
 6. งานโครงการพิเศษ
 7. งานลูกเสือ
 8. งานนักศึกษาวิชาทหาร

4. ฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย.

 1. งานสื่อการเรียนการสอน
 2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 3. งานวัดผลประเมินผล
 4. งานกิจกรรมวิชาการ
 5. งานสาขาวิชา
 6. งานศูนย์วิทยบริการ
 7. งานฝึกงานทวิภาคี
 8. งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาครบวงจร