ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ (16 พฤษภาคม 2526) โดยมีนายตระกูล  ดอกบัว เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และอาจารย์ใหญ่ สถานที่ก่อตั้งโรงเรียนเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดประชานิยม สัญญาเช่า 20 ปี

เปิดสอนในระดับ
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา

 

 

ก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจ (2526)