ได้ทำการเพิ่มเติมชื่อจาก "วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์" เป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย-เยอรมัน)"
ทำความร่วมมือกับประเทศเยอรมัน (2556)