ได้ทำการเปลี่ยนใช้หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปรับหลักสูตร (2530)