ปี พ.ศ. 2560 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก "วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย-เยอรมัน)" เป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์" จนถึงปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ (2560)