ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์" เป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์"
ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน (2554)