โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับ ปวช.
[ กลุ่มวิชาการบัญชี ]  [ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ]

ระดับ ปวส.
[ สาขาวิชาการบัญชี ]  [ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ]\r\n\r\nตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ถึง 2547

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา (2543)