ข้อมูลผู้เรียน

ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2566

ประเภทวิชา / สาขาวิชาระดับ ปวช.ระดับ ปวส.รวม
ปี 1ปี 2ปี 3รวมปี 1ปี 2รวม
1. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
การบัญชี776313744
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล8371825164159
การจัดการธุรกิจค้าปลีก541928101423678179
การจัดการอาหารและบริการ222
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ12142626
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การโรงแรม7221111
4. อุตสาหกรรม
ช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล79163241537
ช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า671314152942
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์999
รวม824060182105122227409